REGULAMIN POBYTU W HOSTELACH LA GUITARRA

I. DEFINICJE.

1. Mixed Dorm – łóżko/ miejsce w koedukacyjnym pokoju wieloosobowym. Kolejne miejsca w tym pokoju mogą być zajmowane w miarę napływu rezerwacji zgodnie z dyspozycją recepcji o rozmieszczeniu Gości w pokojach. W pokojach tego typu Goście mogą liczyć się z możliwością dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi im osobami obu płci. Jedno zarezerwowane łóżko w pokoju tego typu przeznaczone jest wyłącznie dla jednej osoby.
2. Private Room – pokój prywatny wynajmowany w całości przez jedną lub kilka osób.
3. Rezerwacja wstępna – rezerwacja bez gwarancji Hostelu, co do ceny, liczby i rodzaju miejsc/ pokoi oraz długości pobytu.
4. Rezerwacja potwierdzona na piśmie (gwarantowana) – rezerwacja gwarantowana wpłatą zadatku lub danymi karty kredytowej. Gwarancja dotyczy ceny za pobyt, długości pobytu, ilości i rodzaju miejsc lub pokoi.
5. Rezerwacja grupowa – rezerwacja co najmniej 10 miejsc w tym samym terminie przez jeden podmiot/ osobę.
6. Rezerwacja indywidualna – rezerwacja dokonywana przez osobę fizyczną na mniej niż 10 miejsc w tym samym terminie.
7. Rezerwacja bez możliwości zwrotu (bezzwrotna, gwarantowana) – rezerwacja potwierdzona na piśmie, w przypadku tej rezerwacji w dniu jej dokonania pobierana jest całość opłaty za pobyt i nie podlega ona zwrotowi.
8. Zadatek/ Przedpłata – bezzwrotna wpłata na poczet rezerwacji gwarantowanej.
9. Karta kredytowa – dane karty kredytowej udostępnionej przez Gościa dla zabezpieczenia wszystkich opłat związanych z pobytem.
10. Potwierdzenie rezerwacji na piśmie – pisemne oświadczenie Hostelu w formie e-mail wystawiane po wpłacie zadatku, przesłaniu danych karty kredytowej lub w przypadku rezerwacji grupowych po innym faktycznym potwierdzeniu zaciągnięcia tytułu zobowiązaniowego (zamówienia) przez Gości.
11. Zapytanie rezerwacyjne – zapytanie w sprawie możliwości rezerwacji noclegu w Hostelu.
12. Adres e-mail podany przez osobę lub Hostel jest adresem wiążącym w zakresie składania oświadczeń woli w przedmiocie rezerwacji.
13. Rezerwacji dokonuje się również w recepcji Hostelu.

II. ZASADY OBSŁUGI GOŚCI.

1. Recepcja Hostelu czynna jest 24 godziny na dobę.
2. Łóżka w pokojach lub całe pokoje wynajmowane są na doby hostelowe.
3. Doba hostelowa rozpoczyna się w dniu wynajmu o godzinie 14.00. Gości oczekujemy o dowolnej porze. Pokój lub łóżko oddane zostaną do dyspozycji Gości najwcześniej jak to możliwe przy uwzględnieniu faktu, że wymagają one wcześniejszego przygotowania, a Goście zajmujący je w dniu poprzedzającym winni się wymeldować.
4. Wymeldowanie – doba hostelowa kończy się o godzinie 11.00. Do tego czasu pokój (miejsce) winien być zwolniony, a klucz zwrócony na recepcję Hostelu. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
5. W przypadku gdy pokój lub łóżko nie zostaną zwolnione do godziny 11.00, a pokój lub łóżko jest zarezerwowane na koleją dobę przez innego Gościa, obsługa Hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
6. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość Hostelu powinien zgłosić w recepcji do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin pobytu.
7. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc. Złożone życzenie przedłużenia pobytu nie stanowi gwarancji uznania rezerwacji za potwierdzoną.
8. Łóżka oraz pokoje wynajmowane są skonkretyzowanym Gościom, każdy z nich przy meldowaniu może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości.
9. Niedopuszczalne i niezgodne z Regulaminem jest użyczanie bądź przekazywanie pokoi oraz łóżek w pokojach innym osobom lub Gościom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną za pobyt opłatę.
10. Na terenie obiektu przebywać mogą wyłącznie osoby zameldowane lub pozostające pod ich opieką małoletnie dzieci.
11. Osoby niezameldowane w Hostelu mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach od 14.00 do 22.00 wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi Hostelu. Przebywanie osób z zewnątrz poza określonymi godzinami jest niedozwolone.
12. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23.00 do 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Hostelu mają obowiązek zachowywać się w sposób nie zakłócający spokoju innych Gości oraz mieszkańców Hostelu oraz sąsiednich nieruchomości.
13. Gość opuszczający pokój powinien sprawdzić czy drzwi są zamknięte, a klucz pozostawić w recepcji. W razie utraty klucza pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.lagitarra.com.
14. Podczas dłuższych pobytów pokoje są sprzątane po trzeciej dobie hostelowej. Natomiast pościel jest wymieniana po siódmej dobie hostelowej.
15. Hostel oddaje do dyspozycji wszystkich Gości tzw. części wspólne. Prosimy o zachowanie tych miejsc w porządku i czystości. Powierzchnie takie jak hall recepcyjny, jadalnia, kuchnia, common room, stanowiska komputerowe wyłączone są z użytkowania w godzinach ciszy nocnej (23.00 – 6.00).
16. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia. Palić można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Osoby lub Goście nie przestrzegający tego zakazu zostaną obciążone opłatą zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.lagitarra.com. Opłata ta, stanowi pokrycie kosztów w szczególności: prania zasłon, firan, narzut, wykładzin, dywanów, pościeli i innych tekstyliów znajdujących się w pomieszczeniu, w którym zakaz palenia został złamany. Zakaz palenia dotyczy palenia tytoniu, jego zastępników (papierosy elektroniczne), a także innych używek.
17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach w szczególności: grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie będące wyposażeniem pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
18. Bez zgody recepcji nie wolno przenosić wyposażenia pokoi.
19. Hostel może odmówić zakwaterowania lub też wykwaterować w trakcie trwającego pobytu, Gościa, którego zachowanie mogłoby naruszać lub naruszyło Regulamin Hostelu lub w inny sposób naruszało reguły współżycia społecznego. W tym przypadku należność za pobyt nie podlega wówczas zwrotowi.
20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Hostel ma prawo obciążyć Gościa za zniszczenie lub uszkodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie. W przypadku rezerwacji grupowej odpowiedzialność osób objętych tą rezerwacją jest solidarna.
21. Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony.
22. Części wspólne Hostelu są całodobowo monitorowane.
23. Hostel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług (Goście lub osoby) w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile przedmioty te pozostawały w zamkniętym pomieszczeniu. Przez zamknięte pomieszczenie rozumie się zamknięty na klucz pokój prywatny lub zamkniętą na klucz szafkę.
24. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia w szczególności pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Pokoje nie są przeznaczone do przechowywania ww. rzeczy.
25. O wystąpieniu szkody Goście powinni zawiadomić osobę znajdującą się w recepcji Hostelu niezwłocznie po stwierdzeniu szkody.
26. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa mogą na jego prośbę zostać odesłane na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hostel przechowa te przedmioty przez 30 dni. Po upływie tego okresu zostaną one usunięte.
28. Klucze odbierane są z recepcji Hostelu po wpłaceniu kaucji gotówkowej. Wysokość kaucji gotówkowej określona jest w cenniku umieszczonym na stronie www.lagitarra.com. Kaucja ta zwracana jest przy wymeldowaniu w momencie zwrotu przez Gościa nieuszkodzonego klucza. W przypadku zagubienia lub zniszczenia klucza pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.lagitarra.com.
29. Każdy zameldowany Gość zobowiązany jest do odbioru klucza.
30. Recepcja Hostelu w ramach procedur zabezpieczenia obiektu przed przebywaniem na jego terenie osób nieuprawnionych lub niepożądanych może zabronić wejścia na teren Hostelu lub usunąć z obiektu osobę nieposiadającą klucza.
31. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub awarii sprzętu, wyposażenia lub obiektu
Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie recepcję Hostelu. Umożliwi to obsłudze natychmiastową reakcję.
32. W przypadku zauważenia sytuacji mogącej stanowić ryzyko wystąpienia zagrożenie życia, zdrowia, spokoju, ciszy nocnej lub utraty mienia mieszkańców Hostelu Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie recepcję Hostelu. Umożliwi to obsłudze natychmiastową reakcję.
33. Goście śpiący w Hostelu na łóżkach bez powleczonej pościeli obciążane będą opłatą zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.lagitarra.com -odzwierciedlającą koszty dezynfekcji kołdry, poduszki i materaca.
34. Goście używające większej liczby łóżek niż wynajęta i opłacona obciążone zostaną kwotą wynikającą z rzeczywistej liczby wykorzystanych łóżek.
35. Goście wprowadzający bez zgody recepcji na teren Hostelu inne osoby, nie będące zameldowanymi Gośćmi Hostelu będą obciążane opłatą zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie www.lagitarra.com.
36. Udostępnianie karty wejściowej osobom trzecim z uwagi na bezpieczeństwo mienia i zdrowia innych osób może skutkować anulacją rezerwacji lub przerwaniem pobytu i opłatą zgodnie z postanowieniami punktu 34 niniejszego Regulaminu.
37. Sytuacje prowadzące do zagrożenie dla życia, zdrowia i spokoju mieszkańców Hostelu mogą być powodem anulowania przez Hostel rezerwacji lub przerwaniem pobytu na prośbę Hostelu.
38. Na terenie Hostelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków w pokojach – spożywanie posiłków i picie napojów dozwolone jest na terenie common roomu w części jadalnej i wypoczynkowej.
39. Wszelka żywność i napoje będzie przez personel Hostelu usuwana z pokoi.
40. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających.
41. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z pobytem Gości określone są w cenniku umieszczonym na stronie www.lagitarra.com, który Gość w całości akceptuje.
42. Wszelkie opłaty wynikające z opłat za pobyt w tym opłaty wymienione w punkcie 41 niniejszego regulaminu mogą być przez Hostel pobierane bez obecności Gościa w ramach Gwarancji karty kredytowej.
43. W przypadku rezerwacji grupowych za wiążące przyjmuje się potwierdzone na piśmie warunki zamówienia jeśli stanowią inaczej niż niniejszy Regulamin.
44. Dokonanie przez jedną osobę jednej lub kilku rezerwacji na łączną liczbę większą niż 10 miejsc w tym samym terminie, może zostać przez Hostel potraktowane jako dokonanie rezerwacji grupowej. W tym wypadku Hostel zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia rezerwacji.
45. W przypadku rezerwacji grupowych za wiążące przyjmuje się potwierdzone na piśmie warunki zamówienia jeśli stanowią inaczej niż niniejszy Regulamin. Wyrażenie zgody na piśmie odbywa się w szczególności poprzez e-mail.

III. ZASADY REZERWACJI I PŁATNOŚCI

1. Rezerwacji można dokonywać:
a. automatycznie – z wykorzystaniem systemów rezerwacji on line
b. sposobem tradycyjnym – poprzez kontakt recepcją: e-mailem, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, osobiście w recepcji hostelu, telefonicznie i faxem.
2. Rezerwację uważa się za gwarantowaną co do ceny, długości pobytu i ilości zamówionych pokoi/ miejsc po potwierdzeniu tego faktu przez Hostel na piśmie.
3. Hostel potwierdza rezerwację na piśmie po otrzymaniu wpłaty zadatku, lub po otrzymaniu danych ważnej karty kredytowej, z zastrzeżeniem jednak, że odpowiednie przepisy K.C. stosowane dla zadatku mogą być stosowane wyłącznie po wysłaniu w/w potwierdzenia, a nie od momentu wpłaty.
4. Hostel zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia rezerwacji na piśmie pomimo dokonania wpłaty zadatku lub przesłania danych ważnej karty kredytowej.
5. W przypadku zaistnienia wskazanych w punkcie 4 okoliczności Hostel zwróci wszystkie otrzymane wpłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania ich na rachunku bankowym Hostelu.
6. Brak potwierdzenia na piśmie, o którym mowa powyżej lub brak potwierdzenia ważności danych karty kredytowej – skutkuje brakiem gwarancji co do liczby miejsc noclegowych, długości pobytu i ceny. Odpowiedzialność Hostelu jest wyłączona.
7. Dla gotówkowych i przelewowych wpłat zadatku z oddziałów banków i instytucji mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za moment otrzymania wpłaty przyjmuje się moment odczytania przez Hostel wiadomości z kopią potwierdzenia wpłaty zadatku otrzymaną poprzez e-mail, fax, listownie lub osobiście na recepcji Hostelu.
8. Dla gotówkowych i przelewowych wpłat zadatku z banków i instytucji mających siedzibę poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej za moment wpłaty przyjmuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hostelu.
9. Rezerwacja wstępna lub odpowiedź na zapytanie nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów K.C.
10. Potwierdzenie rezerwacji na piśmie stanowi ofertę w rozumieniu odpowiednich przepisów K.C.
11. Potwierdzenie rezerwacji na piśmie oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym Regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji lub w imieniu i na rzecz osób w przypadku rezerwacji grupowej.
12. Na poczet opłat związanych z pobytem w ramach potwierdzonej na piśmie rezerwacji Hostel może dokonać preautoryzacji karty kredytowej i rejestracji transakcji.
13. Wszelkie opłaty za zamówione usługi Hostelu pobierane są najpóźniej w momencie zameldowania Gościa.
14. Udostępnienie pokoju/ miejsca nastąpić może wyłącznie po opłaceniu całości pobytu i wpłaceniu depozytu za klucz.

IV. ODWOŁANIE I ZMIANA REZERWACJI

Anulacje i zmiany dokonane przez Gości:

1. Bez kosztowa anulacja albo zmiana całości lub części rezerwacji zabezpieczonej danymi karty kredytowej jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez Gościa wcześniej niż na 48 godzin (2 pełne dni) przed datą planowanego przyjazdu. Za rozpoczęcie dnia planowanego przyjazdu przyjmuje się godzinę 00:00 czasu środkowoeuropejskiego (Warsaw Time).
2. Bez kosztowa anulacja albo zmiana całości lub części rezerwacji zabezpieczonej wpłatą zadatku (w tym rezerwacji bezzwrotnej) nie jest możliwa. Niepojawienie się Gościa oraz wszelkie zmiany i anulacja całości lub części takiej rezerwacji obciążają Gościa do wysokości wpłaconych na poczet rezerwacji kwot.
3. Bez kosztowa anulacja rezerwacji wstępnej może zostać dokonana przez Gościa w dowolnym momencie. Nie jest on w jakikolwiek sposób zobowiązany do informowania Hostelu o zaistnieniu odstąpienia od takiej rezerwacji.
4. W przypadku nie zgłoszenia przez Gościa anulacji lub zmiany rezerwacji zabezpieczonej danymi karty kredytowej w terminie wcześniejszym niż 48 godzin przed dniem planowanego przyjazdu, Hostel obciąży Gościa opłatą za późną anulację lub zmianę rezerwacji w wysokości 100% wartości całej rezerwacji.
5. W przypadku nie dojazdu z tytułu rezerwacji zabezpieczonej danymi karty kredytowej, Hostel obciąży Gościa opłatą za niepojawienie się gościa w wysokości 100% wartości całej rezerwacji.
6. W przypadku nie zgłoszenia przez Gościa anulacji lub zmiany rezerwacji zabezpieczonej przedpłatą w terminie wcześniejszym niż 48 godzin przed dniem planowanego przyjazdu, Hostel obciąży Gościa opłatą za późną anulację lub zmianę rezerwacji w wysokości dokonanej wpłaty.
7. W przypadku nie dojazdu z tytułu rezerwacji zabezpieczonej wpłatą zadatku, Hostel obciąży Gościa opłatą za niepojawienie się gościa w wysokości dokonanej wpłaty.
8. W przypadku rezerwacji potwierdzonych na piśmie i braku wcześniejszego uzgodnienia z recepcją – niestawienie się Gościa w Hostelu do godziny 6.00 rano dnia następującego po planowanym kalendarzowym dniu przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i traktowane jest jako niepojawienie się Gościa. W takim wypadku rezerwacja zostaje anulowana, a ewentualne późniejsze pojawienie się Gościa związane będzie z koniecznością nowej rezerwacji.

Anulacje i zmiany dokonane przez Hostel:

1. Bez kosztowa anulacja rezerwacji wstępnej może zostać dokonana przez Hostel w dowolnym momencie. W przypadku anulowania rezerwacji wstępnej przez Hostel informacja o tym fakcie zostanie przekazana Gościom, pod warunkiem pozostawienia przez nich w trakcie dokonywania rezerwacji ważnych i poprawnych danych kontaktowych.
2. W przypadku anulacji przez Hostel rezerwacji gwarantowanej wpłatą zadatku lub w przypadku braku możliwości zabezpieczenia miejsc pomimo wcześniejszego potwierdzenia takiej rezerwacji na piśmie Hostel zobowiązuje się zabezpieczyć miejsca noclegowe w zamówionej ilości i terminie, w podobnej klasy obiekcie, w ramach ceny zamówionej, a w przypadku braku takiej możliwości zwrócić wpłacone na poczet rezerwacji kwoty w dwukrotnej ich wysokości.
3. W przypadku anulacji przez Hostel rezerwacji gwarantowanej kartą kredytową lub w przypadku braku możliwości zabezpieczenia miejsc pomimo wcześniejszego potwierdzenia takiej rezerwacji na piśmie Hostel zobowiązuje się zabezpieczyć miejsca noclegowe w zamówionej ilości i terminie w podobnej klasy obiekcie w ramach zamówionej ceny.
4. Zasady opisane w punktach 1-3 nie znajdują zastosowania w przypadku braku możliwości zapewnienia noclegu przez Hostel z przyczyn nie leżących po jego stronie w szczególności: siły wyższej, awarii, braku możliwości kontynuowania działalności, zagrożenia dla życia lub zdrowia, wojny, czynników zewnętrznych. W tym przypadku wszelkie wpłaty przyjęte przez Hostel zostaną zwrócone.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Osoby ubiegające się o wizę wjazdową do Polski, winny zgłosić w recepcji Hostelu, potrzebę uzyskania listu do ambasady potwierdzającego dokonanie rezerwacji. List taki zostanie sporządzony i przesłany na podany adres email nie później niż w ciągu 48 godzin od uiszczenia pełnej należności za zarezerwowany pobyt. Należność ta nie podlega zwrotowi w przypadku skasowania lub zmiany rezerwacji.
2. Regulamin stanowi zobowiązanie Stron, co do jego treści. Gość wyraża zgodę na akceptację Regulaminu w całości i cennika umieszczonego na stronie: www.lagitarra.com. oraz naliczania wskazanych tam opłat bez dodatkowego oświadczenia.
3. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z dokonywaniem rezerwacji przez stronę internetową www.lagitarra.com lub inny sposób oraz w celach archiwalnych na potrzeby Hostelu. Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, iż podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub usunięcia.